ข่าวทั่วไป 22 พฤศจิกายน 2563 | 16:16 น.

เปิดค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 สู่ การเป็น ผู้พิพากษา ในอนาคต

เขียนโดย อีจัน
เปิดค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 สู่ การเป็น ผู้พิพากษา ในอนาคต

โครงการค่าย ต้นกล้าตุลาการ เปิดอบรมแนวทางสู่การเป็น ผู้พิพากษา และวิชาชีพกฎหมาย รุ่นที่ 10

เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย แนะแนวเส้นทางสู่การเป็น ผู้พิพากษา

วันนี้ ( 22 พ.ย. 63 ) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลฎีกา ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทคณะเยาวชนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย-หญิง จำนวน 130 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ “ ค่ายต้นกล้าตุลาการ ” ประจำปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 10 โดยมีการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล โดย แประธานแผนกคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ในฐานะประธานศูนย์การเรียนรู้ด้านกฎหมาย ฯ ให้การต้อนรับด้วย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงานต่อประธานโครงการค่าย ต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ กฎหมายการศาลยุติธรรม การศึกษาวิชากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ แนวทางสู่การเป็น ผู้พิพากษา และวิชาชีพกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี
ภาพจากอีจัน

โครงการค่าย ต้นกล้าตุลาการ จัดขึ้นทั้งหมด 9 รุ่น มีนักเรียนทั้งหมด 1,114 คน บางส่วนสำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับเนติบัณฑิต บางส่วนยังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเริ่มประกอบอาชีพบางส่วนแล้ว ซึ่งทุกคนมีทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ดี เข้าใจการดำเนินงานของศาลยุติธรรม นำหลักการสำคัญของกฎหมายและแนวทางแห่งตุลาการที่ดี ไปใช้ในการเป็นเข็มทิศดำเนินชีวิต

นอกจากนี้ เมื่อเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกระบวนการยุติธรรม และการทำงานของศาลยุติธรรม เยาวชนต้นกล้าก็จะเป็นแนวร่วมที่ดี ช่วยชี้แจงแสดงทัศนคติให้สังคมเข้าใจในบริบทการทำงานของศาลยุติธรรมมากขึ้น

ด้าน นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม และประธานคณะทำงานดำเนินการจัด โครงการค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันโครงการฯ ให้ดำเนินจนเสร็จสิ้นได้ มีความภาคภูมิใจกับเยาวชนทุกคนที่เข้าอบรม ซึ่งจะได้ความรู้กลับออกไปต่อยอดแนวคิดการดำเนินชีวิต พร้อมตั้งเป้าหมายสู่อาชีพในฝันได้ชัดเจน ขณะที่คณะทำงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ที่จะส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น โดยการจัดกิจกรรม มีทั้งที่เป็นสาระความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการทางศาลจากศาล ซึ่งเป็นสถานที่จริง การจัดวิทยากรทั้ง ผู้พิพากษา วิทยากรอิสระร่วมบรรยาย และอภิปรายตลอดช่วงสัปดาห์ เช่น จริยธรรมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย แนวทางการศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมาย การระงับข้อ พิพาท การปลุกพลังคิดบวกในวัยเรียน การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในลักษณะ ศาลจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่จะเข้าร่วม “ โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ ” ในครั้งนี้และในโอกาสต่อ ๆไปจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และเก็บเกี่ยวความรู้ได้อย่างเต็มที่ เส้นทางสู่การเป็น ผู้พิพากษา ยังช่วยให้เยาวชนผู้ร่วมโครงการได้รับข้อมูลที่เป็น ประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตด้วย ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบกฎหมายต่อไป

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 สู่ การเป็น ผู้พิพากษา ในอนาคต
เปิดค่าย ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 สู่ การเป็น ผู้พิพากษา ในอนาคต
แพทย์สุดยื้อ  “ นกเงือกตาย " หลัง " ถูกยิง " ถาม ฝีมือของใคร ?
แพทย์สุดยื้อ “ นกเงือกตาย " หลัง " ถูกยิง " ถาม ฝีมือของใคร ?
กองทัพบก แจ้ง เคลื่อนย้าย กำลังพล – อาวุธยุทโธปกรณ์  27 - 29 พ.ย. นี้
กองทัพบก แจ้ง เคลื่อนย้าย กำลังพล – อาวุธยุทโธปกรณ์ 27 - 29 พ.ย. นี้
ความตาย ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป เราควร ทำอย่างไร ให้ ตาย ดี
ความตาย ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป เราควร ทำอย่างไร ให้ ตาย ดี