อีจัน ลั่นทุ่ง 11 กันยายน 2563 | 16:14 น.

ขยายคลองลอย แก้ขาดเเคลนน้ำ

เขียนโดย อีจัน
ขยายคลองลอย แก้ขาดเเคลนน้ำ

กว่า 57,000 ไร่ จะไม่เเล้งน้ำใช้ในการเกษตร กรมชลฯ เดินหน้าขยายคลองลอย

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียงวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำสำคัญต่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ผ่านมากรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค ตลอดจนประโยชน์อื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพจากอีจัน


กรมชลประทาน จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรค์โลก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 450 วัน โดยมีแนวทางการศึกษา ประกอบด้วย (1) การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (2) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3) การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคมและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ และ (4) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ ในส่วนของการประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และแนวคิดในการพัฒนาโครงการฯ เบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้โครงการฯดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้สามารถการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัญมณีจากเล้าเป็ด ไข่แดงเค็มพรีเมี่ยม
อัญมณีจากเล้าเป็ด ไข่แดงเค็มพรีเมี่ยม
โนอึล เติมน้ำในเขื่อนภาคอีสาน
โนอึล เติมน้ำในเขื่อนภาคอีสาน
ฝนตกนำล้นนา เเห่จับปูนาหารายได้
ฝนตกนำล้นนา เเห่จับปูนาหารายได้