ข่าวทั่วไป 15 มิถุนายน 2563 | 13:31 น.

“ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผุด 4 โครงการ ลดภาระคู่ความ-ประชาชน

เขียนโดย อีจัน
“ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผุด 4 โครงการ ลดภาระคู่ความ-ประชาชน

ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ลดภาระของคู่ความ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงโควิด-19

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ที่ ห้องประชุมใหญ่ สำนักประธานศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผ่านระบบการประชุมทางไกลไปที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ลดภาระของคู่ความ และประชาชนผู้ใช้บริการศาล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งโครงการศาลยุติธรรมห่วงใยฯ ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นโครงการย่อยอีก 4 โครงการดังนี้

ภาพจากอีจัน

- โครงการที่ 1 การงดหรือลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่ความในการดำเนินคดี
มุ่งเน้นการงดหรือลดภาระค่าใช้จ่ายบางประเภทของคู่ความในการดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคู่ความในการดำเนินคดี และเพิ่มการให้บริการของศาลยุติธรรม ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศาล เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความคดีบางประเภท คืนค่าขึ้นศาลเป็นกรณีพิเศษเมื่อพิพากษาตามยอม ส่งสำเนาคำพิพากษาคดีฟรีถึงบ้าน นัดเหลื่อมเวลาเพื่อลดการใช้เวลาในศาล บริการเบ็ดเสร็จ ที่ จุดเดียว (One Stop Service) และจุดรับบริการ Drive Thru รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแทนการเดินทางมาศาล

ภาพจากอีจัน

- โครงการที่ 2 การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ในศาลยุติธรรม
มุ่งส่งเสริมให้คู่ความร่วมหาวิธีการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายยอมรับ และสามารถปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้น
โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางในกระบวนการไกล่เกลี่ยที่จะทำให้คู่ความสามารถเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยได้ โดยไม่เกิดภาระการเดินทางมาศาลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่ยังสามารถคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือก ผ่านการจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยจากบ้าน หรือ Mediation from Home” ในศาลทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำเพจโครงการเพื่อเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือและความเข้าใจแก่คู่ความที่ประสงค์จะใช้บริการการไกล่เกลี่ยออนไลน์ด้วย

ภาพจากอีจัน

- โครงการที่ 3 คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น
ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจําเลย โดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคมโดยรวม เน้นการฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีก เช่น การส่งเสริมให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวให้เหมาะสม การใช้มาตรการรอการกำหนดโทษ และมาตรการในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้เพื่อลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการใช้ดุลพินิจในการกำหนดเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

- โครงการที่ 4 การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงาน”
เน้นการให้ข้อมูลและให้บริการประชาชนในเชิงรุก เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เช่น การจัดทำ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด” และบริการ “Labour Court : Online For You” ในศาลแรงงานทั่วประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผุด 4 โครงการ ลดภาระคู่ความ-ประชาชน
“ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผุด 4 โครงการ ลดภาระคู่ความ-ประชาชน
อีจันบุกสัตหีบ ชมทะเลสวยเที่ยวศูนย์อนุรักษ์เต่า แบบ New Normal
อีจันบุกสัตหีบ ชมทะเลสวยเที่ยวศูนย์อนุรักษ์เต่า แบบ New Normal
หัวหน้าเพาะชำกล้าไม้ ยืนยัน!!! ดำเนินคดีชาวบ้าน ลักลอบเก็บเห็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
หัวหน้าเพาะชำกล้าไม้ ยืนยัน!!! ดำเนินคดีชาวบ้าน ลักลอบเก็บเห็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
เตรียมนิ้วให้พร้อม 15 ก.ค. 63 นี้ ลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข”
เตรียมนิ้วให้พร้อม 15 ก.ค. 63 นี้ ลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข”