ข่าวทั่วไป 4 มิถุนายน 2563 | 11:42 น.

กาญจนบุรี สั่งห้ามแรงงานเมียนมาเดินทางเข้า-ออก ตลอดแนวชายแดน สกัดโควิด

เขียนโดย อีจัน
กาญจนบุรี สั่งห้ามแรงงานเมียนมาเดินทางเข้า-ออก ตลอดแนวชายแดน สกัดโควิด

ผู้ว่าฯ เมืองกาญจน์ สั่งระงับการเดินทางของแรงงานเมียนมา 4 อำเภอ ตลอดแนวชายแดน ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ระงับการเคลื่อนย้ายและเดินทางแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา โดยมีสาระสำคัญ ระบุดังนี้


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาพยายามเดินทางกลับไปยังสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาโดยหลบหนีออกช่องทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563


ภาพจากอีจัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1590 / 2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และระงับการเดินทางของแรงงานชาวเมียนมา เข้าสู่อำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ และให้ระงับการเคลื่อนย้ายและเดินทางแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้าสู่อำเภอสังขละบุรี อำเภอไทรโยค และอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ยกเว้นแรงงานชาวเมียนมาที่มีสถานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี และแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ภาพจากอีจัน

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุรินทร์เผย เร่งศึกษาข้อมูล เล็งจ่ายเบี้ยทารก ให้ครบทุกคนโดยไม่มีเกณฑ์คัดเลือก
จุรินทร์เผย เร่งศึกษาข้อมูล เล็งจ่ายเบี้ยทารก ให้ครบทุกคนโดยไม่มีเกณฑ์คัดเลือก
ใจมันอยากเที่ยว! สมุยยกทัพมา กทม.ชวนคนไทยไปเที่ยวสมุยให้หายคิดถึง
ใจมันอยากเที่ยว! สมุยยกทัพมา กทม.ชวนคนไทยไปเที่ยวสมุยให้หายคิดถึง
องค์กรนักเรียนเลว บุกศธ. ร้องระเบียบทรงผม ศธ.สั่งให้ทุกโรงเรียนใช้กฎใหม่
องค์กรนักเรียนเลว บุกศธ. ร้องระเบียบทรงผม ศธ.สั่งให้ทุกโรงเรียนใช้กฎใหม่